سوابق و نمونه کارها

آیتیکا / کرج / ۱۳۹۸-۱۴۰۰
it-k.ir
مارکومال marcomall.com get it on Bazaar

این پروژه مجتمع های تجاری را هدف خود قرار داده و دارای دو اپلیکیشن، یکی برای صاحبان کسب و کار و دیگری برای شهروندان میباشد.
تکنولوژی هایی که در توسعه اپ شهروندان به کار رفته عبارتند از :

Kotlin - MVVM Architucture - AndroidX - Git - DataBinding and ViewBinding - Single Activity - Dagger Hilt - Retrofit2 - Room - EventBus - Paging3 - ViewPager2 - Coil , ...

marcomall-screen-01 marcomall-screen-02 marcomall-screen-03
نگار پشتیبان / تهران / ۱۳۹۶-۱۳۹۸
karabama.com
کاراباما (متخصصین) karabama.com get it on Bazaar

این نسخه برای کاربرانی طراحی و توسعه داده شده که به عنوان تکنسین برای این شرکت کار میکنند و سفارش ها را از طریق اپلیکیشن دریافت کرده و با انجام دادن آن درآمدزایی میکنند.
تکنولوژی هایی که در توسعه این اپ به کار رفته عبارتند از :

Kotlin and Java - AndroidX - Git - Retrofit2 - Room - Socket.io - EventBus - Fresco - OneSignal - ACRA - Background Services - LiveData - Runtime Permissions - Compress Images - Dowanlod/Upload Files, ...

marcomall screen 01 marcomall screen 02 marcomall screen 03
کاراباما (شهروندان) karabama.com get it on Bazaar

این نسخه برای شهروندان طراحی و توسعه داده شده تا از طریق آن اقدام به ثبت سفارش کنند.
تکنولوژی هایی که در توسعه این اپ به کار رفته عبارتند از :

Kotlin and Java - AndroidX - Git - Retrofit2 - Room - Socket.io - EventBus - Glide - OneSignal, ...

marcomall screen 01 marcomall screen 02 marcomall screen 03 marcomall screen 03